×

Ostrzeżenie o ryzyku:

Podukty finansowe takie jak Akcje, Kontrakty terminowe, Pary Walutowe na Forexie, CFD, Indeksy, Opcje i inne derywaty używające dźwigni finansowej niosą ze sobą duże ryzyko i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoka dźwignia może wpływac niekorzystnie jak i korzystnie na twoje wyniki finansowe. Przed rozpoczęciem handlu na tych instrumentach powinieneś dokładnie przemyśleć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i poziom akceptowanego ryzyka. Istnieje możliwość, że możesz ponieść starte w wysokości części lub całości swojego początkowego kapitału dlatego powinieneś inwestować pieniędzy, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Powinieneś być świadomy całego ryzyka związanego z handlem na tych instrumentach i poszukać porady niezależnego doradcy finansowego jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości. Przeczytaj proszę dokładnie nasze ‘Ogólne ostrzeżenie o ryzyku’ oraz ‘Ostrzeżenie o ryzyku dla Instrumentów i Usług Finansowych’

Słownik

Skorzystaj z naszego słowniczka, aby przyzwyczajć się do popularnych wyrazów, fraz i terminów używanych przez innych traderów z branży forex

A

Analiza danych ekonomicznych i politycznych w celu określenia przyszłych ruchów na rynku finansowym.

Polega na prognozowaniu przyszłej aktywności rynkowej poprzez analizowanie rynku (wykresy, trendy cen i wielkość).

Badanie i analiza historycznych danych w celu przewidywania przyszłych ruchów cenowych

System wskaźników technicznych, który jest używany do określania, czy instrument jest w trendzie oraz siły trendu.

Cena, po której klient może kupić parę walutową (zwaną także "ofertą", "zapytaniem cenowym" lub "ofertą cenową").

Potoczna nazwa dla dolara australijskiego.

B

Jest odpowiedzialny za rozliczanie, administrowanie i raportowanie.

Główny bank regulacyjny kraju; Jego głównym zadaniem jest rozwój i realizacja polityki pieniężnej.

Centralny Bank Stanów Zjednoczonych

Kwotując w stałych jednostkach waluty obcej wobec zmiennych kwot waluty krajowej

Cena, po jakiej trader może sprzedawać parę walutową (zwaną także "ceną ofertową" lub "ceną bid").

Różnica w pipsach ceną ask i ceną bid.

Miejsce konferencji, która w 1944 r. Doprowadziła do powstania powojennego systemu wymiany walutowej, który pozostawał nienaruszony do 1971 r. Konferencja przyczyniła się do powstania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). System ustalił koszyk walut w o stałym kursiewymiany z 1% wahaniami waluty do złota lub dolara.

Łączy ze sobą kupujących i sprzedających razem w zamian za prowizję zapłaconą przez inicjatora transakcji. Nie zajmują pozycji rynkowych.

Bank Centralny Niemiec

Okres ogólnych wzrostów cen

Inwestor który obstawia wzrosty ceny

C

CFD jest umową pomiędzy dwoma stronami, "kupującym i sprzedającym". Sprzedawca zgodzi się z kupującym, aby zapłacił różnicę między aktualną wartością a wartością w momencie wygasania kontraktu. CFD w przypadku Forexu (pary walutowe) umożliwia inwestorowi spekulowanie w kwestii zmian waluty bez potrzeby posiadania jej.

Potoczna nazwa dla duńskiej korony

D

Data, w której rozlicza się kontrakty walutowe.

Otwarcie i zamknięcie tej samej pozycji lub kilku pozycji w ciągu jednego dnia

Kapitał wymagany na koncie do zagwarantowania funduszy w celu otwarcia pozycji.

Spadek wartości waluty.

Formacja świecowa z korpusem tak małym, że otwarcie i zamknięcie ceny są równe. Doji pojawia się, gdy otwarcie i zamknięcie dla danego dnia są takie same, lub zbliżone do tego

Na Foreksie to jest waluta, którą klient płaci lub otrzymuje w trakcie handlu

Spekulanci zajmujący pozycje na rynkach finansowych, które zamykają tego samego dnia.

(Gearing) Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego do tradingu używając większego kapitału. W walutach obcych dźwignia tradera często odzwierciedla procent wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Wysoka dźwignia, którą można uzyskać w handlu obcą walutą, może działać zarówno na korzyść tradera jako również na jego niekorzyść. Dźwignia może prowadzić do dużych zysków, jak również dużych strat.

E

Elektroniczny transfer funduszy.

Skrót od Europejskiego Systemu Walutowego będącego porozumieniem między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu utrzymania równowagi pomiędzy kursami walutowymi ich walut.

Jedna waluta europejska - euro, która zastąpiła waluty krajowe państw członkowskich UE.

F

A term used when referring to the foreign exchange market.

Czynniki makroekonomiczne, które tworzą fundament dla względnej wartości waluty, w tym wzrost, inflacja, bilansu handlowy, stopy procentowe i deficyt publiczny.

Termin używany w odniesieniu do rynku walutowego.

G

Siedem najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie - Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada i Włochy.

Dziesięć państw uprzemysłowionych - kraje G7 + Belgia, Holandia i Szwecja. Szwajcaria jest czasami zaangażowana.

''Good Till Cancelled'. Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po ustalonej cenie. Zamówienie pozostaje na miejscu do czasu jego anulowania przez klienta.

H

Praktyka podejmowania jednej działalności inwestycyjnej w celu zabezpieczenia przed utratą na innej

I

Międzynarodowy Rynek Pieniężny, wchodzący w skład Giełdy Papierów Wartościowych w Chicago, zawierający liczne kontrakty walutowe i finansowe, implikował zmienność; Jest to pomiar oczekiwanego przez rynek przedziału cenowego bazowych kontraktów terminowych na waluty w oparciu o opcjonalne oprocentowanie transakcji.

Działanie banku centralnego mające na celu wpłynąć na wartość swojej waluty przez interwencję na rynku

J

Potoczna nazwa Miliarda

Warunek, w którym realizacja jednej części zamówienia automatycznie anuluje drugą część.

K

Potoczna nazwa dla GBPUSD

Potoczna nazwa dla dolara nowozelandzkiego

Proces, w którym wymieniono składnik aktywów lub zobowiązanie denominowane w jednej walucie, w odniesieniu do składnika aktywów lub zobowiązania wyrażonego w innej walucie.

Cena jednej waluty względem innej

Jaka jest wartość waluty względem innej. Waluty na rynkach walutowych mają ratę spot i stopę zwrotu. Kraje mogą ustalić kursy walut na kilka sposobów:

Orientacyjna cena rynkowa

L

Sekwencja numerów Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...) jest tworzona przez dodanie pierwszych dwóch liczb, przez co tworzona jest kolejna. Stosunek dowolnej liczby do następnej liczby to 61,8 procent, co jest popularnym numerem referencyjnym Fibonacciego. Odwrotność 61,8 procenta wynosi 38,2 procenta, również jako wartość odchylenia Fibonacciego. Jest to stosunek sekwencji Fibonacciego, która jest ważna i wartościowa, a nie faktyczna liczba w sekwencji.

Zlecenie kupna lub sprzedaży waluty obcej względem innej za określoną cenę. Nie mogą być wykonane, jeśli rynek odejdzie od określonej ceny

Proste linie rysowane na wykresie poniżej dołków (w trendzie wzrostowym) lub powyżej szczytów (w trendzie spadkowym), które pokazują postęp obecnego trendu.

Reprezentuje poziom cenowy, na któreym trader kupił walutę.

Potoczne określenie na dolara kanadyjskiego

M

Najwyższa cena rynkowa i najniższa cena rynkowa instrumentu w bieżący dniu.

Jeśli kapitał własny spadnie poniżej wymaganego marginu, na platformie transakcyjnej zostaną zamknięte wszystkie otwarte pozycje.

Pieniądze dostępne do tradingu.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, założony w 1946 r., Zapewniający krótkoterminową i średnią płynność międzynarodową i zachęcający do liberalizacji kursów wymiany. Pomaga krajom mającym problemy z wypłacalnością i z udzielaniem pożyczek.

Badanie aktywności gospodarczej w odniesieniu do poszczególnych firm lub dobrze określonych małych grup osób lub sektorów gospodarki.

N

Inwestor obstawiający spadek cen

Handel od jednego dnia do następnego dnia roboczego.

О

Zlecenie buy limit po bieżącej cenie Ask (cena ofertowa)

Poziom cen, przy którym można się spodziewać spadków.

Wskaźnik, który określa, kiedy rynek znajduje się w stanie wykupienia lub wyprzedania.

Jest wskaźnikiem momentum używanym w analizie technicznej, wyprowadzony przez George'a Lana w 1950, do porównywania cen zamknięcia do zakresu cen w danym okresie. Wskaźnik STS bazuje na spostrzeżeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia kształtują się na ogół blisko górnej granicy swych wahań, zaś w trendach spadkowych zbiżają się do dolnej granicy tego zakresu. W tym oscylatorze używa się dwóch linii – %K i %D.

Wzmocnienie waluty porównywalnej do drugiej.

Służy do opisania każdej transakcji, która nie jest polega na wymianie.

P

Dwie waluty, które tworzą kurs walutowy. Jako przykład, EUR / USD jest uważana za parę walutową.

Wartość jednej waluty względem innej

Zdolność rynku do przyjęcia dużych transakcji.

Potoczna nazwa dla warunków rynkowych gdy jest duża zmienność ( szybki ruch ceny a za chwile szybki ruch ceny w przeciwną stronę)

Pip jest ostatnim miejscem dziesiętnym w kwotowaniu. Za pomocą pipsa liczysz zysk lub strate. Na przykład: jeśli EUR / USD wynosi 1,2444 do 1,2446, możemy mówić tutaj, że cena wzrosła o '2 pipsy'

Czy wymagany depozyt początkowy używany jest do otwarcia pozycji

Stan i aktywność handlowa konta.

Aby zabezpieczyć lub zamknąć istniejącą transakcję.

Odnosi się do deprecjonującej wartości pip pomiędzy miejscem, w którym zlecenie stop loss realizuje się a miejsce gdzie zostało umiejscowione.

Zakup waluty na inwestycje lub spekulacje.

Sprzedaż waluty lub instrumentu niebędącego własnością sprzedającego.

Otworzyć "shorta" to sprzedać instrument bez faktycznego posiadania.

Opłata, którą broker mógłby pobierać od swoich klientów za usługę lub wykonywanie transakcji.

Inna organizacja, z którą realizowana jest transakcja.

Przegląd Twojego konta - waluta bazowa, dostępna gotówka, wartość, niezrealizowany zysk/ strata i użycie depozytu zabezpieczającego.

Poziom cenowy uznany przez analityków taki, w którym prawdopodobnie nastąpi odbicie, ale jeśli zostanie przekroczony prawdopodobnie doprowadzi do znacznego wzrostu cen.

R

Odpoczynek ceny po okresie spadku

Kurs wymiany między dwoma walutami.

Jeśli rozliczenie transakcji przejdzie na inną datę waluty w oparciu o różnicę w oprocentowaniu dwóch walut, rollover / swap jest również nazywany Tomorrow Next, Tom-Next lub T / N.

Rzeczywista dostawa walut dokonana w dniu zapadalności transakcji.

Czynniki gospodarcze, polityczne i geograficzne.

Okres, w którym ceny spadają.

Część rynku wymagająca rozliczenia transakcji na miejscu. Dokładne znaczenie miejsca zależy od lokalnego zwyczaju dla towaru, zabezpieczenia lub waluty. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i Australii rynki walutowe, spot oznacza dostawę w ciągu dwóch dni roboczych.

Zakup lub sprzedaż waluty przeciwko innej.

S

Reprezentuje bieżącą wartość środków pieniężnych na koncie.

Różnica między ceną oferty a ceną zapytania. Ogólnie rzecz biorąc, bardziej płynne pary walutowe mają mniejsze spready. Mniejszościowe pary walutowe mają większe spready.

Kursy walut obcych, w których duże banki międzynarodowe kwotują inne duże międzynarodowe banki

Slangowa nazwa Korony Szwedzkiej

Jednoczesny zakup i sprzedaż tej samej kwoty danej waluty na dwie różne daty, w odniesieniu do sprzedaży i zakupu innej.

Potoczna nazwa dla Franka Szwajcarskiego

- Jest to kombinacja oficjalnie ustalonej stawki i częstych niewielkich korekt, które w teorii są sprzeczne z budową spekulacji o przeszacowaniu lub dewaluacji;

Wszystkie informacje wymagane do sfinalizowania transakcji walutowej, na przykład daty, instrument, punkt dostawy, stawka.

Funt Brytyjski , znany jako kabel

Gwałtowny ruch na rynku spowodowany silnym zainteresowaniem kupujących i / lub sprzedawców. W tego typu przypadkach poziomy cen mogą zostać pominięte, a zapytania cenowe mogą występować zbyt szybko, aby zostały zrealizowane.

Ś

Wskaźnik pokazujący średnią liczbę danych z określonej liczby okresów. Z definicji średnia krocząca pozostaje na rynku.

To zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów

T

Minimalna zmiana ceny, w górę lub w dół.

Transakcja wykonywana po cenie wyższej niż poprzednia transakcja.

Osoba, która jest drugą stroną transakcji i której celem jest zarobić na zmianie ruchów cen.

Poziom strat stopu ustalony powyżej lub poniżej aktualnej ceny, która zmienia się wraz ze zmianami cen. W przypadku długiej pozycji stopa spadkowa byłaby niższa od aktualnej ceny i wzrosła wraz ze wzrostem cen.

Jest to kupno lub sprzedaż walut, które wynikają z realizacji zlecenia.

Transakcja, która kończy się w dniu jej otwarcia.

Kupno i sprzedaż określonej kwoty waluty.

Kierunek cen

U

Sprzedaż po cenie bid przez tradera

Niewielki spadek cen.

Minimalny depozyt zabezpieczający, który trader musi utrzymywać przez cały czas w odniesieniu do każdej otwartej pozycji.

W

Na rynku walutowym jest pierwszą walutą w parze walutowej.

Bieżąca wartość rachunku - saldo środków pieniężnych, niezrealizowana wartość pozycji, i nie zaksięgowane transakcje.

Statystyki wskazujące na obecne tempo wzrostu gospodarczego, trendy i kondycja gospodarki lokalnej, takie jak sprzedaż detaliczna i zatrudnienie.

Stan, który ma miejsce, gdy ceny są uznawane za zbyt wysokie i podatne na spadek.

Popularny oscylator opracowany przez Welles'a Wildera, Jr. i opisany w opublikowanej przez niego książce z 1978 roku "Nowe koncepcje w systemach handlu technicznego". RSI jest rysowany w skali pionowej od 0 do 100. Wartości powyżej 70 są uważane za przecenione a wartości poniżej 30, zbyt niskie. Gdy ceny są powyżej 70 lub poniżej 30 i różnią się od tworzą dywergencję z ceną, daje to możliwość odwrócenia tendu.

Poziom cen, w którym oczekuje się wzrostu cen, złamanie wsparcia często prowadzi do niższych cen.

Przegląd bieżącego salda i zmian w saldzie każdego konta.

Wykresy cenowe, które łączą ceny z różnych okresów danego rynku w pewnym przedziale czasu, tworząc krzywą linię na wykresie.

Forma wykresu japońskiego , która stała się popularna na Zachodzie. Wąska linia pokazuje zakres cen w danym dniu. Szersze część zaznacza obszar pomiędzy otwarciem a zamknięciem. Jeśli zamknięcie jest powyżej otwarcia, korpus jest zielony lub niebieski; Jeśli zamknięcie jest poniżej otworcia, korpus jest czerwony.

Stan, który ma miejsce, gdy ceny są uznawane za zbyt niskie i podatne na wzrost.

Z

Identyfikacja potencjalnej straty i zarządzania z ryzykiem, zazwyczaj w ścisłych zasadach.

Odległość pomiędzy najwyższą ceną a najniższą ceną w danym okresie

Zlecenia Stop są używane do zamknięcia pozycji i ochrony kapitału jeśli rynek porusza się nie w Twoja stronę

Zlecenie kupna lub sprzedaży pary walutowej, gdy kurs przekroczy określoną cenę. W czasach ekstremalnej zmienności może być trudne lub niemożliwe wykonanie zlecenia

Zlecenie kupna lub sprzedaży waluty obcej względem innej za określoną cenę.

Zlecenie rynkowe to polecenie kupna lub sprzedaży Instrumentu Finansowego, zaakceptowana przez Spółkę w celu przekazania jej osobie trzeciej.

Forex, Surowce, Metale Szlachetne, Surowce energetyczne oraz indeksy - wszystko na jednym koncie.

TOP